Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Stroeve Motorsport, en een koper of opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna te noemen consument, met betrekking tot de koop van onderdelen of toebehoren voor een (motor)voertuig, hierna te noemen koopovereenkomst of met betrekking tot een opdracht voor het verrichten van montage voor een motorvoertuig, hierna te noemen opdracht.

2. Prijs.

De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen evenals de bevoegdheid tot tussentijdse prijsaanpassing.
Als binnen de afgesproken levertijd een prijswijziging optreedt dan heeft dat geen invloed op de overeengekomen prijs, tenzij Stroeve Motorsport daartoe een uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt.
Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals wijziging in BTW of heffingen van overheidswege, kunnen in de prijs worden doorberekend.

3.Prijsvermelding op de website.

De prijzen vermeld op de website zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW.
Stroeve Motorsport heeft het recht de prijzen te wijzigen door de aangepaste prijzen op de website te vermelden.
Bovengenoemde prijswijziging is niet van toepassing op reeds bestelde producten, mits de voorraad op het moment van de plaatsing van de bestelling toereikend was. Het totaalbedrag dat de klant moet betalen staat vermeld op de samenvatting van de bestelling.
Deze samenvatting ziet de klant aan het eind van zijn bestelling op de website, net voor de betaling.

4. Betaling.

Bij online bestellingen dient de consument de betaling vooraf te voldoen, mits anders is afgesproken.
Bij afhaling van de bestelde goederen dient de betaling contant te geschieden bij aflevering, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving op een door Stroeve Motorsport aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering of door een door banken erkende vorm van elektronisch betalen (pinnen).
Stroeve Motorsport kan bij een bestelling de consument verplichten tot een vooruitbetaling.
Stroeve Motorsport garandeert terugbetaling van de vooruitbetaling in alle gevallen waarin de leveringsplicht niet wordt nagekomen door een oorzaak die voor rekening en risico van Stroeve Motorsport komt.

5. Leveringsvoorwaarden.

Levering geschiedt door het in bezit stellen van de zaak aan de consument.
Indien de levering van een aangeboden zaak onmogelijk blijkt te zijn heeft Stroeve Motorsport het recht een andere vergelijkbare zaak aan te bieden.
Stemt de consument niet met de levering van een vervangende zaak in, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien de consument zijn bestelling na verzending van de producten wenst te wijzigen, dan zal Stroeve Motorsport op aanvraag van de consument en op diens kosten een retourzending organiseren. Deze aanvraag dient te gebeuren binnen 7 werkdagen na ontvangst.
Alle risicos die zijn verbonden aan deze retour zijn ten laste van de consument.
Deze kosten worden ingehouden op het aan de consument verschuldigde bedrag.
Nadat Stroeve Motorsport de teruggezonden producten ontvangen heeft, kan de consument een nieuwe bestelling plaatsen.

6. Aanbiedingen/acties.

Aanbiedingen van Stroeve Motorsport worden mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien.
De aanvaarding van het mondelinge, schriftelijke of elektronische aanbod door de consument is geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
Een aanbod zonder opgave van termijn dient terstond te worden aanvaard.
Kennelijke fouten of vergissingen in folders, publicaties, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Stroeve Motorsport niet.

7. Overeenkomst.

Stroeve Motorsport staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst.
Stroeve Motorsport staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit, die alle omstandigheden in aanmerking genomen (onder andere de hoogte van de prijs) voor een normaal gebruik nodig zijn.
Stroeve Motorsport zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De consument dient ten allen tijde de (veiligheids)voorschriften en aanwijzingen van Stroeve Motorsport en/of de fabrikant op te volgen.

8. Overeenkomst eigendom.

Alle in het kader van een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Stroeve Motorsport totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.
Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op de consument is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.
Stroeve Motorsport kan zaken van de consument onder zicht houden als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting.

9. Klachten afhandeling.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij Stroeve Motorsport schriftelijk worden ingediend nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.
Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Stroeve Motorsport in de gelegenheid onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht.
Bij een terechte klacht verleent de consument aan Stroeve Motorsport een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.

10.Bestelling.

Stroeve Motorsport is gerechtigd de order te annuleren en het geld retour te storten aan de consument indien de levertijd onbekend is.

11.Verwerking persoonsgegevens.

U kunt de website www.stroevemotorsport.nl raadplegen zonder dat u enige persoonsgegevens behoeft prijs te geven.
Stroeve Motorsport heeft uw persoonsgegevens louter nodig op het moment dat u een bestelling plaatst op de website van Stroeve Motorsport .
Stroeve Motorsport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Uw gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen de gegevens uitsluitend gebruikt worden met uw toestemming.
Stroeve Motorsport zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Alle door u aan Stroeve Motorsport verstrekte persoonsgegevens kunt u inzien, wijzigen en verwijderen via uw account.
Indien u van oordeel bent dat uw gegevens niet gebruikt mogen worden, kunt u een e-mailbericht verzenden naar info@stroevemotorsport.nl.
De consument geeft toestemming om zijn persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:

  • A. Om de bestelling uit te voeren, om afspraken met de consument te maken en om de consument van het verloop van zijn bestelling te informeren;
  • B. Om de Website te verpersoonlijken aan de hand van de voorkeuren van de consument;
  • C. Om aan de consument informatie te verstrekken over de ontwikkelingen van de Website en over speciale aanbiedingen en acties. Als de consument deze informatie niet langer prijs op stelt, kan de consument dat aan Stroeve Motorsport doorgeven via info@stroevemotorsport.nl
  • D. Om voor de consument een account aan te maken. In deze account zullen persoonsgegevens worden bewaard, zodat de consument deze gegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen;
  • E. Om acties en prijsvragen te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en om de respons op de marketingacties te meten.

Alle aan Stroeve Motorsport verstrekte gegevens kan de consument inzien, wijzigen en verwijderen via de account van de consument.
Indien de consument van oordeel is dat zijn gegevens niet gebruikt mogen worden, kan de consument een brief richten aan:

Stroeve Motorsport
Kruiwiel 6A
7773NL Hardenberg

dan wel kan de consument een e-mailbericht verzenden naar info@stroevemotorsport.nl.
Indien de consument vragen heeft over (de verwerking van) zijn persoonsgegevens kan deze zich richten tot de klantenservice van Stroeve Motorsport .

12. Betalingstermijn.

De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.
Stroeve Motorsport zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen tien dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
Als de consument na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering nog niet heeft voldaan dan heeft Stroeve Motorsport het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.
Alle door Stroeve Motorsport redelijkerwijze te maken redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte komen voor rekening van de consument.
Bij blijvend verzuim van de consument kan Stroeve Motorsport de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk ontbinden.
In dat geval wordt de koop van zaken ongedaan gemaakt en is de consument verplicht reeds geleverd zaken aan Stroeve Motorsport terug te geven onverminderd het recht van Stroeve Motorsport tot het vorderen van schadevergoeding.