Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Stroeve Motorsport ten aanzien van de website www.stroevemotorsport.nl u op het volgende:

1. De op deze website getoonde informatie wordt door Stroeve Motorsport met constante zorg en aandacht samengesteld.
Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De door Stroeve Motorsport verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

2. De consument is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door uzelf worden gebruikt.
U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

3. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
Stroeve Motorsport behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

4. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen, zijn eigendom van Stroeve Motorsport.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stroeve Motorsport.
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

6. Hoewel Stroeve Motorsport alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stroeve Motorsport niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.

7. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Stroeve Motorsport, welke geen eigendom zijn van Stroeve Motorsport, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.
Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stroeve Motorsport.
Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet het eigendom zijn van Stroeve Motorsport wordt afgewezen.

8. Stroeve Motorsport sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

9. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Stroeve Motorsport kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Stroeve Motorsport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.
In geval van besmetting (door een virus of andere) van het informatica materiaal van de bezoeker van de site(s) kan Stroeve Motorsport hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
Het is aan de gebruiker van de site(s) om al het mogelijke in het werk te stellen om zijn materiaal en gegevens te beschermen.